Холбоо барих

  

ЗДТГ-ЫН АЖИЛЧДЫН АЛБАН ТУШААЛ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ХАЯГ

Овог нэр

Албан тушаал

Хаяг

Утас

1

Ц.Îòãîíáààòàð

Çàñàã äàðãà

 

99437961

2

Ý.Áàòìºíõ

Çàñàã äàðãûí îðëîã÷

 

99433922

3

Ì.Áàÿíæàðãàë

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí äàðãà

BJARGAL_EB@gogo.mn

95198360

4

À.Áàäàìñ¿ðýí

Òºðèéí ñàíãèéí òºëººëºã÷

 

99476233

5

Ä.Öîãçîëöýýðýí

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷

 

95712793

6

Ñ.Óðàíöýöýã

Íèéãìèéí õàëàìæèéí ìýðãýæèëòýí

Urnaa3636@yahoo.com

99271576

7

Ø.Íîðîâõ¿¿

Îðîí íóòàã õºãæëèéí ñàí, õºäºëìºð õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí

 

95931609

8

Ñ.Ï¿ðýâñ¿ðýí

Íÿðàâ, ¿éë÷ëýã÷

s.purjee@yahoo.com

95247502

9

Á.Õèøèãòîãòîõ

ÇÄÒÃ-ûí íÿãòëàí

Khishigtogtoh_batjargal

99438703

10

Á.Ãàí÷èìýã

Àðõèâ áè÷èã õýðãèéí ýðõëýã÷

 

88435216

11

Õ.̺íõæàðãàë

ÁÎÕ óëñûí áàéöààã÷

Munkhjargal55@yahoo.com

99463101, 96031931

12

Ë.Øèëõ¿¿

Áàéãàëü õàìãààëàã÷

 

88438720

13

Ï.Ãàíòºìºð

Áàéãàëü õàìãààëàã÷

 

99828071

14

Á.̺íõòóÿà

Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéöààã÷

 

95579959

15

Á.Äýëãýðäàëàé

Ãàçðûí äààìàë

 

88432898

16

Ä.Óóãàíöýöýã

ÌݯÒ-èéí äàðãà

Uugaaa_d@yahoo.com

99476171

17

Ö.Ãàíòºìºð

Áýë÷ýýð ãàçàð òàðèàëàí õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí

 

99463299

18

Î.Æàâçàíõàíä

¯ðæèë á¿ðòãýë òåõíîëîãè õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí

 

99472066

19

Ý.Íàðàíõ¿¿

Íèéãìèéí áîäëîãûí ìýðãýæèëòýí

Enaranhvv@yahoo.com

99437650

20

Í.Öýâýëìàà

Óëñûí á¿ðòãýã÷

 

95437335

21

Á.Íÿìäîðæ

Æîëîî÷

 

95247519

22

Ã.Ïóíöàãäàø

Æîëîî÷

 

95817985

23

Á.Ãàíçîðèã

Õàð óñ áàãèéí çàñàã äàðãà

 

99476666

24

Ý.Îäõ¿¿

Õîíãèî áàãèéí çàñàã äàðãà

 

99433018

25

×.Öàìáàñ¿ðýí

Øóðàã áàãèéí çàñàã äàðãà

 

99477871

26

Ö.Àëòàíáàÿð

Íàìàðçàí áàãèéí çàñàã äàðãà

 

99433959

27

Æ.Ýðäýíýöîãò

Áàÿíãîë áàãèéí çàñàã äàðãà

 

88735600

28

Ø.Ýíõæàðãàë

Õóóëü ýðõç¿é äîòîîä àæèë õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí

 

99476053

29

Ë.Íÿìäîðæ

Øóðàã áàãèéí íèéãìèéí àæèëòàí

 

99349214

30

Á.Ñ¿õöýðýí

Öàãäààãèéí õýñãèéí òºëººëºã÷

 

99707526

31

Пүрэвжав

Öàãäàà

 

 

         

Хаяг:

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сум Хар ус баг

Бидэнтэй холбогдох

Нэр (*)

И-мэйл (*)

Зурвас (*)