МУ-ын хууль тогтоомжууд


ХОВД АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН

АКТЫН ЖАГСААЛТ

 

2014.12.10                                                                                                               Хар ус

д/д

Эрх зүйн актын нэр

огноо

дугаар

Нэг.Малын эрүүл мэнд, үржил бүртгэл, хүнсний аюулгүй байдал:

А.Хууль:

1

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль

2001.06.07

 

2

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

2010.05.27

 

3

Хүнсний тухай хууль

1999.10.07

 

4

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2003.01.03

 

Б.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:

5

“Монгол мал” хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоол

2010.05.20

20

6

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Засгийн газрын тогтоол

2003.06.18

29

7

“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Засгийн газрын тогтоол

2009.06.04

39

8

Малын чанар сайжруулах хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоол

2006.04.26

93

9

Хүнсний баталгаат байдал хөтөлбөр батлах тухай засгийн газрын тогтоол

2009.02.04

32

10

Улсын сайн малчин шалгаруулах журам батлах тухай Засгийн газрын тогттоол

2009.03.12

70

11

Хонь, тэмээний ноосонд урамшуулал олгох шинэчлэгдсэн журам

2015.03.30

122

12

Арьс, ширэнд урамшуулал олгох журам

2014

394

В.Сайдын тушаал:

13

Олон төрлийн мал амьтан өвчлүүлдэг өвчинтэй тэмцэх зааврууд батлах тухай ХХАА-н сайдын тушаал

2010.04.05

А/67

14

Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам

1994.03.19

а/10

15

Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам батлах тухай ХХАА-н сайдын тушаал

1994.08.09

А/54

16

Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах журам

2002:04:19

а/56

17

Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам батлах тухай

ХХАА-н сайдын тушаал

1999

А/84

18

Хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулах журам батлах тухай ХХАА-н сайдын тушаал

1999.08.02

А/117

19

Малын эмчид илтгэмжлэл олгох түр журам батлах тухай ХХАА-н сайдын тушаал

2002

А/60

20

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, гарал үүслийн гэрчилгээ түүнийг хэрэглэх журам батлах тухай ХХАА-н сайдын тушаал

2005.03.16

35

Хоёр.Бэлчээр, газар тариалан, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ:

А.Хууль:

1

Хоршооны тухай

1998.01.08

 

2

Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай

2007.07.07

 

3

Тариалангийн тухай

2004.04.22

 

4

Таримал ургамлын үр, сортын тухай

1999.06.17

 

Б.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:

5

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох журам батлах тухай

2011

134

6

Хоршоо хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай

 

 

7

“Хоршоо” хөтөлбөр батлах тухай Ховд аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

2010.04.01

56

8

“Чацаргана” хөтөлбөр батлах тухай Ховд аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

2010.05.19

119

9

Жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх тухай Ховд аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

2009.08.05

185

10

Аймгийн тэргүүний тариаланч шалгаруулах журам батлах тухай Ховд аймгийн Засаг даргын захирамж

2009

 

11

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар 2014-2018 онд баримтлах бодлого батлах тухай Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ-ын тогтоол

2014.04.11

05

12

Сумын хадлангийн талбай, нутаг бэлчээрийг зүй зохистой эзэмших, хамгаалах, бүс нутгийн улирлын хуваарь дагаж мөрдөх журам батлах тухай Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ-ын тогтоол

2013.06.07

03

Гурав.Нийгмийн халамж, үйлчилгээ:

А.Хууль:

1

Нийгмийн халамжийн тухай

2012.01.19

 

2

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай

2005.12.08

 

3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай

2005.12.08

 

4

Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай

2010.06.25

 

Б.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:

5

Хүүхдийн мөнгө олгох тухай

2012.09.22

 

6

Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай

2012.09.29

 

7

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам батлах тухай

2015.02.09

53

8

Ахмад настанд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам батлах тухай

2012.05.30

185

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам батлах тухай

2012.05.30

185

10

Ахмадын амралт, сувилалын тухай

2013.01.19

19

11

Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах журам батлах тухай

2014.12.30

404

В.Сайдын тушаал:

12

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолт МУ-н ХАХНХ-ын сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаал

2012.07.18

А/91

13

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн дүрмийг батлах тухай ХАХНХ, Хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2012.07.09

А/89

14

Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам батлах тухай ХАХНХ-ын сайдын тушаал

2014.03.21

А/32

15

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

2014.04.23

66

Дөрөв.Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ:

А.Хууль:

1

Нийгмийн даатгалын тухай

1994.05.31

 

2

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

1994.06.07

 

3

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай

2002.04.25

 

4

Нийгмийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох тухай

1994.06.09

 

5

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

1994.06.13

 

6

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай

1999.06.10

 

7

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

2012.09.04

 

Б.Монгол улсын засгийн газрын тогтоол / сайдын тушаал/:

8

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

1994.07.07

61

9

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

2015.02.09

15

10

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх тухай

2013.12.21

423

11

Оршуулгын зардал нэмэгдүүлэх тухай НДҮЗ-ийн тогтоол

2013.07.31

26

12

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас хөрөнгө зарцуулах журам батлах тухай

2014.01.01

10

13

ҮОМШӨ-ний сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам батлах тухай

2008.04.18

142

14

Эмнэлгийн хуудас олгох журам батлах тухай ХАХНХ, хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2009.09.16

124

15

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам батлах тухай ЭМД-ын салбар зөвлөлийн тогтоол

2011.09.27

03

Тав.Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл:

А.Хууль:

1

Төсвийн тухай

 

 

2

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

 

 

3

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

 

 

Б.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:

4

Төрийн албан хаагчдын албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай

2014.10.11

332

5

Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг албан хаагчдын цалингийн жишиг тогтоох тухай

2014.10.11

333

6

Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2014.05.10

147

7

Монгол улсын 2015 оны  төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

2015.06.08

230

8

Санхүүгийн алба байгуулах тухай

2014

326

В.Монгол улсын сангийн сайдын тушаал, заавар, журам:

9

Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2011.06.14

132

10

Төсвийн ангилал шинэчлэн батлах тухай

2015.01.20

07

11

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам

2014.03.27

65

12

Нягтлан бодогчийн гарын авлага

2013

 

Зургаа.Татвар, төлбөр, жураамж:

А.Хууль:

1

Татварын ерөнхий хууль

2008.05.20

 

2

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

2006.06.29

 

3

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

2006.06.29

 

4

Онцгой албан татварын тухай

2006.06.29

 

5

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

2006.06.16

 

Б.Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:

6

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөлт үзүүлэх тухай

2013..09.21

326

7

Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2014.09.18

307

В.Татварын ерөнхий газрын даргын тушаал, аймаг сумаас гаргасан эрх зүйн акт:

8

Татварын улсын байцаагчийн эрх олгох, сунгах журам

2013.05.01

313

9

Татварын улсын/ахлах/  байцаагчийн тэмдэг олгох, хэрэглэх журам

2013.08.30

635

10

Татварын өр барагдуулах ажлын удирдлага, хяналт бүртгэлийн журам

2013.10.11

766

11

Монгол улсын татварын ажилтны ёс зүйн дүрэм

2009.03.24

76

12

Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, мэдээ тайлан солилцох журам

2012

01/01

13

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт үзлэг явуулах тухай Ховд аймгийн Засаг даргын захирамж

2015.01.06

А/04

14

Хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ-ын тогтоол

2013.12.17

04/07

Долоо.Архив, албан хэрэг хөтлөлт:

А.Хууль:

1

Архивын тухай

1998.01.02

 

Б.Архивын ерөнхий газрын даргын тушаал:

2

Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай

2009.07.07

68

3

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай

2007.06.07

59

Найм.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл:

А.Хууль:

1

Иргэний хууль

2002.01.10

 

2

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

2009.07.09

 

3

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлин тухай хууль

2003.06.19

 

4

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай

2009.07.09

 

5

Газрын тухай

2002.06.07

 

6

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

2002.06.27

 

7

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай

1994.11.15

 

8

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай

1997.10.23

 

9

Хаягжуулалтын тухай

2013.02.07

 

10

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай

2003.06.18

 

11

Орон сууц хувьчлах тухай

1996.10.25

 

12

Улсын тэмдэгтийн тухай хууль

2010.11.25

 

13

Архивын тухай

1998.01.02

 

14

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай

2000.11.17

 

15

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

2006.06.29

 

16

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

2006.06.29

 

17

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

1996.05.27

 

Б.Засгийн газрын тогтоол:

18

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай

2010

237

19

Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах тухай

2013

280

20

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах дүрэм

2012

151

В.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаал:

21

Эд хөрөнгө өмчлөх, газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар код олгох журам

2004.

05

22

Барьцаалбар, барьцааны зүйлийг худалдах тухай, мэдэгдэлийн загвар, барьцааны зүйлийг худалдах тухай мэдэгдэл хүргүүлэх журам, барьцаалбарыг баталгаажуулах үнэт цаасны тодорхойлолт

2010

290

23

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хэвлүүлэх, хуваарилах, олгох журам

2008

50

24

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам

2011

38

25

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргийг цахимжуулахад бэлтгэх түр журам, хэрэгжүүлэх заавар

2013.

547

26

Барьцааны эд хөрөнгөтэй холбоотой эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, мэдээллийг банкинд цахим хаягаар олгох журам

2013

702

27

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим системд хөтлөх журам

2014

280

Ес.Иргэний бүртгэл:

А.Хууль:

1

Иргэний хууль

2002.01.10

 

2

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

2009.06.25

 

3

Иргэний гэр бүлийн тухай хууль            / шинэчлэгдсэн  /

2014.02.04

 

4

Гэр бүлийн тухай хууль / шинэчлэгдсэн  /

2014.02.04

 

5

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль

2010.07.08

 

6

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

1992.11.27

 

7

Иргэний бүртгэлийн тухай хууль

1999.10.14

 

8

Харъяатын тухай хууль

1995.06.05

 

9

Монгол улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

1993.07.15

 

10

Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль

1993.12.24

 

Б.Тогтоол, тушаал, заавар, журам:

11

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх , мэдээлэх журмыг хөтлөх тухай Засгийн газрын тогтоол

2002

214

12

Монгол улсын үндэсний гадаад паспорт олгох , эзэмших , хадгалах журмыг батлах тухай Засгийн газрын тогтоол

2006.07.26

184

13

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоол

2011

2/5525

14

Гадаадын иргэнд монгол улсын харъяат хүүхдийг үрчлүүлэх журмыг батлах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд , Нийгмийн хамгаалал , хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2001

100/32

15

Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх , хүчингүй болгох журам /УБЕГ-ын даргын тушаал/

2010

331

16

Журам , маягт батлах тухай /УБЕГ-ын даргын тушаал/

2009.10.01

355

17

Монгол улсын иргэний үнэмлэх хэвлэх үнэт цаас татан авах зарцуулалтанд хяналт тавих журам /УБЕГ-ын даргын тушаал/

2009.10.01

356

18

Монгол улсын иргэний үнэмлэх олгох , түүнд мэдээлэл оруулах , бүртгэл хөтлөх журам /УБЕГ-ын даргын тушаал/

2014

816

19

Загвар,  маягт , журам батлах тухай  /УБЕГ-ын даргын тушаал/

2010

290

20

Иргэний овог нэр, эцэг, эхийн нэр , нэр өөрчлөх журам батлах тухай /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал /

2014.04.25

А/61

21

Журам шинэчлэн  батлах тухай УБЕГ-ын даргын тушаал/

2014.10.20

1420

Арав.Төрийн захиргаа:

А.Хууль:

1

Монгол улсын үндсэн хууль

1992.01.13

 

2

Хөдөлмөрийн тухай

1999.05.14

 

3

Төрийн албаны тухай

2002.06.28

 

4

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутгаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

2006.12.15

 

5

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

1995.04.17

 

6

Захиргааны хариуцлагын тухай

1992.11.27

 

7

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай

1997.12.04

 

8

Авилгын эсрэг хууль

2006.07.06

 

9

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

2012.01.19

 

10

Хүүхдийн эрхийг  хамгаалах тухай

1996.05.07

 

11

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай

2000.01.28

 

12

Тамхины хяналтын тухай

2005.07.01

 

13

Засгийн газрын тухай

1993.05.06

 

14

Боловсролын тухай

2002.05.03

 

15

Бага, дунд боловсролын тухай

2002.05.03

 

16

Эрүүл мэндийн тухай

1998.05.07

 

17

Соёлын тухай

1996.04.11

 

18

Соёлын өвийг хамгаалах тухай

2001.06.08

 

19

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

2005.12.01

 

20

Төрийн нууцын тухай

1995.04.18

 

21

Газрын тухай

2002.06.07

 

22

Төсвийн тухай

2011.12.23

 

Б.Монгол улсын их хурал, Засгийн газрын тогтоол

23

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах тухай УИХ-ын тогтоол

2009

09

24

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтууд УИХ-ын тогтоол

2008

13

25

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод сууриласан үндэсний хөгжлийн  цогц бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоол

2008

12

26

Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Эрхийн хугацааны

27

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2009

288

28

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

2009

143

29

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам

2012

17

30

Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2014.12.30

405

31

Хууль тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарлиг, засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн биелэлтийг дүгнэх, мэдээлэх журам

2006

160

32

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай

2009

13

33

Тэргүүний сум шалгаруулах болзол батлах тухай

2009

193

34

Заса