Журам батлах тухай A/10

Журам батлах тухай

 

 

            Архивын тухай хуулийн 11.1, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.3, Архивын ерөнхий газрын  Эрдэм шинжилгээ, арга зүйн зөвлөлийн 2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн, Монгол улсын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн  хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

 

            1.”Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх  байгууллагын журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

            2.Энэхүү журмыг 2015 оны 07 сарын 08-наас эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж  ажиллахыг  Засаг даргын Тамгын газрын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч /Б.Ганчимэг/-д үүрэг болгосугай.

 

            3.Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын дарга М.Баянжаргалд үүрэг болгосугай.

 

               

 

 

ДАРГА                                   М.БАЯНЖАРГАЛ