Чөлөө олгох тухай A/11

Чөлөө олгох тухай

 

 

            Төрийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ      нь:

 

            1.Засаг даргын Тамгын газрын хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Ш.Энхжаргалд хүүхдээ эмчлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж  2015 оны 07 дугаар сарын 22-ноос 2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл цалинтай чөлөө олгосугай.

 

            2.Ш.Энхжаргалд чөлөөтэй байх хугацааны цалин, нэмэгдлийг бодож олгохыг нягтлан бодогч Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

ДАРГА                                   М.БАЯНЖАРГАЛ