Чөлөө олгох тухай A/12

Чөлөө олгох тухай

 

 

            Хөдөлмөрийн тухай Монгол улсын хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106,1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1.Засаг даргын Тамгын газрын хууль эрх зүйн ажилтан Ш.Энхжаргалд хүүхдээ асрахад нь зориулж 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 3         / гурван/ сарын цалингүй чөлөө олгосугай.

 

            2.Хууль эрх зүйн ажилтан Ш.Энхжаргалын ажлыг ЗДТГ-ын нийгмийн бодлого хариуцсан ажилтанд хавсруулан ажлын хийдэгдэл гаргахгүй ажиллахыг тамгын газрын дарга /М.Баянжаргал/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                   М.БАЯНЖАРГАЛ