Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/03

Ажлаас чөлөөлж, ажилд

томилох тухай

 

 

            Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1.Суманд санхүүгийн алба байгуулахтай холбогдуулан Б.Хишигтогтохыг Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогчийн үүрэгт ажлаас  2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн  чөлөөлж, мөн өдрөөс эхлэн санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтнээр түр томилсугай.

 

            2.Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Хишигтогтохыг Засгийн газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын ТЗ-3-ын 2 дугаар шатлалын дагуу цалинжуулахыг нягтлан бодогч Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

           

 

 

ДАРГА                                               .М.БАЯНЖАРГАЛ