Ажилд томилох тухай Б/05

Ажилд томилох тухай

 

 

            Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 5/165 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн сумын санхүүгийн албаны нягтлан бодогчоор Б.Баяндалай, М.Таня нарыг 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн  тус тус түр томилсугай.

 

            2.Нягтлан бодогч Б.Баяндалайг Засгийн газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын ТҮ-7-ийн 3 дугаар шатлал, М.Таняг ТҮ-7-ийн 5 дугаар шатлалын дагуу цалинжуулахыг нягтлан бодогч Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                               .М.БАЯНЖАРГАЛ