Ажлаас чөлөөлөх тухай Б/07

Ажлаас чөлөөлөх тухай

 

 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1.Засаг даргын Тамгын газрын халаалтын ажил зогсож буй тул галч П.Сүрэнхорлоо, Р.Даваажав нарыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн галчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.

 

2.Галч нарт ажилласан хугацаанд нь тохирсон ээлжийн амралтын мөнгийг хуулинд нийцүүлэн бодож олгохыг нягтлан бодогч Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

           

 

 

ДАРГА                                   М.БАЯНЖАРГАЛ