Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай A/86

Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай

 

            Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1.Сумын баг, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 

            Ажлын хэсгийн ахлагч Э.Батмөнх          Засаг даргын орлогч

 

            Гишүүд: М.Баянжаргал     Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                        Т.Отгонхишиг           Сургуулийн захирал

                        Ж.Энхцаг                  Хүн эмнэлгийн эрхлэгч

                        Д.Даваадорж           Соёлын төвийн эрхлэгч

                        М.Цагаанцоож         Цэцэрлэгийн эрхлэгч

                        Ж.Эрдэнэцогт          Баянгол багийн Засаг дарга

                        Ц.Алтанбаяр            Намарзан багийн Засаг дарга

                        Э.Одхүү                     Хонгио багийн Засаг дарга

                        Ч.Цамбасүрэн         Шураг багийн Засаг дарга

                        Б.Ганзориг                Хар ус багийн Засаг дарга

 

            Нарийн бичгийн дарга: Д.Ууганцэцэг    МЭҮТ-ийн дарга

 

            2.Өвөлжилтийн  бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажиллан хэрэгжилтийн явцын мэдээг сар бүрийн 30-нд Засаг даргын зөвлөлийн хуралд  танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Э.Батмөнх/-д даалгасугай.

 

                                                                                                                                         

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Ц.ОТГОНБААТАР