Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
1 Комисс томилох тухай №01 2015-01-05
2 Олон нийтийн байцаагчаар томилох тухай 2015-01-07
3 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай №02 2015-01-05
4 Шагнах тухай №03 2015-01-16
5 Трактор эзэмшүүлэх тухай №05 2015-01-20
6 Гэрээгээр ажиллуулах тухай 2015-01-12
7 Комисс томилох тухай №06 2015-01-20
8 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай №07 2015-01-20
9 Бүлэг байгуулах тухай №08 2015-01-23
10 Бүлэг байгуулах тухай №09 2015-01-23