Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
105 Чөлөө олгох тухай A/12 2015-09-07
106 Ажилд томилох тухай Б/01 2015-01-05
107 Ажилд томилох тухай Б/02 2015-01-05
108 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/03 2015-03-02
109 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/04 2015-03-02
110 Ажилд томилох тухай Б/05 2015-03-02
111 Ажлаас чөлөөлөх тухай Б/06 2015-03-02
112 Ажлаас чөлөөлөх тухай Б/07 2015-03-31