Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
11 Зөвлөл байгуулах №14 2015-01-23
12 Газар өмчлүүлэх тухай №13 2015-01-03
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-23
14 Шагнах тухай 2015-03-20
15 Хөрөнгө зарлага болгох тухай 2015-03-20
16 Зардал олгох тухай №36 2015-03-20
17 Хаврын олон төрөлт ажлыг эрчимжүүлэх тухай №34 2015-03-11
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай №33 2015-03-13
19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай №32 2015-03-09
20 Шагнах тухай №31 2015-03-06