ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  МЯГМАРДОРЖ ОВОГТОЙ БАЯНЖАРГАЛ

      Харилцах утас: 95198360
                Имейл хаяг: BJARGAL_eb@gogo.mn 

 • Тамгын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд удирдлагаар хангах
 • Хүний нөөцийн удирдлагын манлайлыг хангах
 • Тамгын газрын төсвийн болон санхүүжилтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
 • Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах
 • Нотариатын ажил эрхлэн явуулах
 • Гамшгийн ажлыг зохион байгуулах
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулах                

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ЦЭДЭНДОРЖ
              ОВОГТОЙ   ОТГОНБААТАР

      Харилцах утас: 99437961
                Имейл хаяг:

 • Сумын төлөвлөлт, төсөв, санхүүгийн ажлыг удирдлагаар хангах
 • Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захилан зарцуулах ажлыг зохион байгуулах
 • Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, газар, байгалийн бусад баялгийг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэх
 • Дэд бүтцийн асуудлыг дэмжих, зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ, нийгмийн хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хангах бодлого барьж ажиллах
 • Баг, багйууллагын ажлыг чиглүүлэн удирдах

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН      ТАМГЫН    ГАЗРЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                     ЭНХТУЯА         ОВОГТОЙ         НАРАНХҮҮ

      Харилцах утас: 99437650
                Имейл хаяг: ENaranhvv@yahoo.mn 

 • Хүн амын хөгжил, боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж үйлчилгээ, иргэний нийгмийн байгууллагын талаарх төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сумын бодлого шийдвэрийг боловсруулах, зохицуулах уяалдуулах, хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭҮТ-ын МАЛ      АЖ      АХУЙН         ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН              ТЕХНОЛОГИ,      ҮРЖИЛ,        БҮРТГЭЛ
           ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
 ОТГОНХИШИГ   ОВОГТОЙ      ЖАВЗАНХАНД

      Харилцах утас: 99472066, 98435797
                Имейл хаяг:  javzaa1209@yahoo.com

 • Мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан төр, засгын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчилах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Малын удмын санг хамгаалан, сайжруулах, мал сүргийг бүртгэлжүүлэх
 • Иргэд, малчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах

 

ЗАСАГ    ДАРГЫН       ТАМГЫН     ГАЗРЫН
                     ГАЗРЫН      ДААМАЛ
БАТЦЭРЭГ ОВОГТОЙ       ДЭЛГЭРДАЛАЙ

      Харилцах утас: 88432898
                Имейл хаяг:

 • Сумын Засаг даргын эрхлэх ажлын хүрээнд газрын тухай бодлогын хэрэгжилтийг хангах
 • ХАА-н газрын ашиглалтыг сайжруулах замаар даацыг нь зохих түвшинд байлгаж нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулж хадлан тариалангийн талбайн ургацыг нэмэгдүүлэх, усжуулах ажлыг хэтийн бодлого чиглэлээр хийх
 • Ойн сан бүхий газрын нөөцийг нэмэгдүүлэх, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах

      

 

ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН   ГАЗРЫН            БАЙГАЛЬ     ОРЧНЫ     ХЯНАЛТЫН
     УЛСЫН   БАЙЦААГЧ   ХАСБАТ
        ОВОГТОЙ   МӨНХЖАРГАЛ

      Харилцах утас: 99463101
                Имейл хаяг: banzragch_@yahoo.com

 • Суманд байгаль орчны талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах
 • Байгаль орчны салбарын хүрээнд гарсан хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар стандартыг сурталчилан хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Байгаль орчныг хамгаалах, зөв зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар бодлого боловсруулан ажиллах

ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН   ГАЗРЫН ТӨСӨВ, ТӨРИЙН        САНГИЙН      МЭРГЭЖИЛТЭН       БАТЖАРГАЛ   ОВОГТОЙ    ХИШИГТОГТОХ
 

      Харилцах утас: 99438703
                Имейл хаяг: hishigtogtoh@jmail.com

 • Орон нутгийн төсвийн хуваарилалт, зарцуулалтыг хариуцах

 

 • Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

 

 

 • Эдийн засгийн үзүүлэлтийг тооцох

ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН   ГАЗРЫН      ХУДАЛДАН     АВАХ      АЖИЛЛАГАА,     ХӨДӨЛМӨРИЙН                 АСУУДАЛ
   ХАРИУЦСАН     МЭРГЭЖИЛТЭН
   ШИРБАЗАР ОВОГТОЙ НОРОВХҮҮ

      Харилцах утас: 95931609
                Имейл хаяг: sh.norowкhuu@yahoo.com

 • Сумûí õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àñóóäàë õàðèóöàõ

 

 • Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãàà çîõèîí áàéãóóëàõ

 

 

 • Ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàíãèéí çýýë îëãîëò, ã¿éöýòãýëèéã õàðèóöàõ

ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН   ГАЗРЫН ÍßÐÀÂ-¯ÉË×ËÝÃ× ÑÎÍÎÌ ÎÂÎÃÒÎÉ Ï¯ÐÝÂѯÐÝÍ
 

      Харилцах утас: 95247502
                Имейл хаяг: s.purjee@yahoo.com

 • ÇÄÒÃ-ûã àæ àõóéí õóâüä áýõæ¿¿ëýí ýä õºðºíãèéí á¿ðòãýë òîîöîî, õàäãàëàëò õàìãààëàëòûã ñàéæðóóëàõ
 • Íÿðàâûí õºòëºõ àíõàí øàòíû á¿ðòãýëèéã òîãòìîë õºòëºõ
 • Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä íèéöñýí, àæèëòíóóäûí àæèëëàõ íºõöëèéã õàíãàñàí, ñî¸ë÷ áîëîâñîí, õºíãºí øóóðõàé ¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ

ЗАСАГ     ДАРГЫН    ТАМГЫН        ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     САНДУЙ   ОВОГТОЙ      УРАНЦЭЦЭГ  

      Харилцах утас: 99271576
                Имейл хаяг: urna3636@yahoo.com

 • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, үйлчилгээг зорилтот бүлэгт түргэн шуурхай, чанартай хүргэх

 

 • Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхүүдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН     ТАМГЫН      ГАЗРЫН НИЙГМИЙН  ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ            БАТБАЯР     ОВОГТОЙ      МӨНХТУЯА

      Харилцах утас: 95579959
                Имейл хаяг: munhtuya.bat@ndaatgal.mn

 • Нийгмийн даатгалын багц хууль болон холбогдох хууль тогтоомжуудыг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд сурталчилах

 

 • Аж ахуй нэгжүүдийг нийгмийн даатгалд хамруулах
 • Малчин ажилгүй иргэд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчидийг сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

 

 • Даатгуулагч өндөр настан иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хуулын хугацаанд үнэн зөв хариу өгч шийдвэрлэх

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН    ТАМГЫН       ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ   НЯГТЛАН  БОДОГЧ АВИРМЭД ОВОГТОЙ   БАДАМСҮРЭН

      Харилцах утас: 99476233
                Имейл хаяг:

 • Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн байгууллагуудад санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажил үйлчилгээ хүргэх
 • Сумын төсөв санхүү, эдийн засаг, хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх
 • Төсөвт байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах
 • Төсөв, төсвийн хэрэгжилт, тайлагналтыг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан хууль эрх зүйн актыг мөрдөж ажиллах
 • Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН     ТАМГЫН       ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ БАЯРМАГНАЙ    ОВОГТОЙ     БАЯНДАЛАЙ

      Харилцах утас: 99474790
                Имейл хаяг:

 • Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутаг болон төсвийн байгууллагуудад санхүү, ня-бо бүртгэлийн ажил үйлчилгээ хүргэх төсвийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх

 

 • Төсөв төсвийн хэрэгжилт, тайлагналтыг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан хууль, эрх зүйн актыг мөрдөх, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллах

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МЭҮТ-ын БЭЛЧЭЭР,   ГАЗАР   ТАРИАЛАН,    ХОРШОО,  ЖИЖИГ     ДУНД     ҮЙЛДВЭР,    ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН                           МЭРГЭЖИЛТЭН
          ЦЭДЭНБАЛ ОВОГТОЙ ГАНТӨМӨР

      Харилцах утас: 99463299
                Имейл хаяг:

 • Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, усжуулалт, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжын стандартын хэрэгжилтийг хангуулах хэрэгжилтэнд хяналт тавих

 

 • Иргэд, малчид, бизнес  эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвөлгөө өгөх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангах

 

ЗАСАГ    ДАРГЫН    ТАМГЫН     ГАЗРЫН
АРХИВ-БИЧИГ    ХЭРГИЙН       ЭРХЛЭГЧ
          БАТСҮҮЛ ОВОГТОЙ ГАНЧИМЭГ

      Харилцах утас: 88435216
                Имейл хаяг:

 

 • Баримт бичгийн стандартыг хангаж, архивыг байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу хөтлөн сумын ИТХ, ЗДТГ-ын дотоод ажлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

 

 • Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, эрэлт хүсэлтийг хуулийн хүрээнд хариуцах

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН     ТАМГЫН       ГАЗРЫН  САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ                   МИЖИДДОРЖ    ОВОГТОЙ     ТАНЯ

      Харилцах утас: 99884793
                Имейл хаяг:

 • Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутаг болон төсвийн байгууллагуудад санхүү, ня-бо бүртгэлийн ажил үйлчилгээ хүргэх төсвийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх

 

 • Төсөв төсвийн хэрэгжилт, тайлагналтыг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан хууль, эрх зүйн актыг мөрдөх, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллах

 

ЗАСАГ     ДАРГЫН     ТАМГЫН       ГАЗРЫН       ТАТВАРЫН                               БАЙЦААГЧ
         ПИЙЦАА  ОВОГТОЙ  БАНЗРАГЧ

   Харилцах утас: 94801925
             Имейл хаяг: banzragch.piitsaa@yahoo.com

 •  Татвар хураах, татварын өр барагдуулах чиглэлээр татварын хууль тогтоомжинд заасны дагуу хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах
 • Улсын болон орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, татварын орлогын сар, улирлын төлөвлөгөний гүйцэтгэлд хяналт тавих
 • Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлж ажиллах

ЗАСАГ                ДАРГЫН         ТАМГЫН     
 ГАЗРЫН       УЛСЫН            БҮРТГЭГЧ
НАМЖИЛСҮРЭН ОВОГТОЙ ЦЭВЭЛМАА

      Харилцах утас: 95437335
                Имейл хаяг: tseegiitseegii441@jmail.com

 • Иргэний гэр бүлийн 8-н төрлийн бүртгэл, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх
 • Иргэний шилжих, суурших хөдөлгөөний бүртгэл хийх
 • Иргэний үнэмлэх олгох, түүнтэй холбоотой мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгэх
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн болон эрхийн бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар иргэн, аж ахуй нэгжийг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг хуулийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх
 • Иргэний бүртгэлийн талаар иргэдэд зөвлөгөө өгөх

ЗАСАГ    ДАРГЫН   ТАМГЫН       ГАЗРЫН
ХУУЛЬ    ЭРХ   ЗҮЙ,     ДОТООД      АЖИЛ
        ХАРИУЦСАН       МЭРГЭЖИЛТЭН
     ШИРЭНДЭВ ОВОГТОЙ ЭНХЖАРГАЛ   

      Харилцах утас: 99476043
                Имейл хаяг:

 • Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газрын эрх зүйн ажлын бодлого зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэгээр шуурхай хангах
 • Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг хариуцан зохион байгуулах, зохицуулах, уялдуулах
 • Эрх зүйн ажлын мэдээ, тайланг гаргаж Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэх
 • Төрийн мэдээлэл, хууль зүйн мэдээлэл, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны мэдээлэл, сэтгүүлийг хүлээн авч сан бүрдүүлэн, өөрчлөлт хийж, мэдээллээр хангах

 

ЗАСАГ             ДАРГЫН             ТАМГЫН
ГАЗРЫН       МЭҮТ-ЫН             ЖОЛООЧ
ГАНГАРШАМИД ОВОГТОЙ ПУНЦАГДАШ

      Харилцах утас: 95817985
               

 •  Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, Засаг даргын Тамгын газар болон Мал эмнэлэг үржлийн тасагт үйлчлэх  

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  ГАЗРЫН ЖОЛООЧ
       БАНЗРАЙ      ОВОГТОЙ      НЯМДОРЖ 

      Харилцах утас: 95247519
              

 

 •  Техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, Засаг даргын Тамгын газарт үйлчлэх 

 

 

 

 

ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН   ГАЛЧ,                      САХИУЛ       АЛТАНГЭРЭЛ      ОВОГТОЙ
                          БӨХЧУЛУУН

      Харилцах утас: 93436275
             

 • ÇÄÒÃ-ûн галлагаа хийж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг өдөр тутам хариуцаж хяналт тавина.
 • Сантехникийн шугамын засвар үйлчилгээг чанартай хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангана
 • ЗДТГ-ын аж ахуйн ажлыг өгсөн үүргийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
 • Конторын барилгыг өглөө 700  цагт нээж, орой 1800 цаг хааж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг өдөр тутам хариуцаж хяналт тавина

ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН   ГАЛЧ,                               ПУНЦАГ         ОВОГТОЙ     СҮРЭНХОРЛОО
                       

      Харилцах утас:

 • Çасаг даргын Òамгын газрын галлагаа хийнэ

 

 • Сантехникийн шугамын засвар үйлчилгээг чанартай хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангана

 

 • Конторын барилгыг өглөө 700  цагт нээж, орой 1800 цаг хааж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг өдөр тутам хариуцаж хяналт тавина.

 

ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН   ГАЛЧ,                               РЭНЦЭНДОРЖ    ОВОГТОЙ     ДАВААЖАВ
                       

      Харилцах утас:

 • Çасаг даргын Òамгын газрын галлагаа хийнэ

 

 • Сантехникийн шугамын засвар үйлчилгээг чанартай хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангана

 

 • Конторын барилгыг өглөө 700  цагт нээж, орой 1800 цаг хааж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг өдөр тутам хариуцаж хяналт тавина.

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН   МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН     МЭРГЭЖИЛТЭН,   ТАСГИЙН ДАРГА  ДЭЛЭГНЯМ ОВОГТОЙ УУГАНЦЭЦЭГ

      Харилцах утас: 99476171
                Имейл хаяг: uugaaa_d@yahoo.com

 •  Мал эмнэлэг, хүнсний  чиглэлээр гарсан төр, засгын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчилах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Хувийн мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж хамтран ажиллах
 • Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах
 • Мал сүргийг  халдварт, паразиттах өвчнөөс эрүүлжүүлэх арга хэмжээг удирдан зохион байгуулж шийдвэрлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах

 

СУМЫН     ЗАСАГ      ДАРГЫН      ОРЛОГЧ    ЭРДЭНЭЦОГТ     ОВОГТОЙ     БАТМӨНХ

      Харилцах утас: 99433922
                

 •  Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт тухайн онд хийх бүтээлч ажлын гүйцэтгэлийг хангах
 • Сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх
 • Сумын ХАА газар тариалан, дэд бүтцийн асуудлыг хариуцах
 • Сумын төсөвт байгууллагын өмчит хяналт тавих, хөрөнгийн үнэлгээний асуудал хариуцах
 • Монгол улсын засгийн газар, аймаг сумаас баталсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжих асуудлыг хариуцах

 

       ХОНГИО БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА
           ЭНХТУЯА ОВОГТОЙ ОДХҮҮ               

      Харилцах утас: 99433018

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлж нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах
 • Багийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж төсөв, мөнгөн сангийн ашиглалтыг сайжруулж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах
 • ХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

       БАЯНГОЛ БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА
       ЖАРГАЛ ОВОГТОЙ ЭРДЭНЭЦОГТ               

      Харилцах утас: 88735600

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлж нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах
 • Багийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж төсөв, мөнгөн сангийн ашиглалтыг сайжруулж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах
 • ХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

       НАМАРЗАН  БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА
     ЦЭДЭНДАМБА ОВОГТОЙ АЛТАНБАЯР                

      Харилцах утас: 99433959

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлж нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах
 • Багийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж төсөв, мөнгөн сангийн ашиглалтыг сайжруулж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах
 • ХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

         ХАР УС  БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА
         БУЯНТӨЛХ  ОВОГТОЙ ГАНЗОРИГ               

      Харилцах утас: 994766666

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлж нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах
 • Багийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж төсөв, мөнгөн сангийн ашиглалтыг сайжруулж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах
 • ХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

       ШУРАГ БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА ЧОЙДОНЖАВ  ОВОГТОЙ ЦАМБАСҮРЭН               

      Харилцах утас: 98686761

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлж нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах
 • Багийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж төсөв, мөнгөн сангийн ашиглалтыг сайжруулж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах
 • ХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

ШУРАГ БАГИЙН ЗАСАГ  ДАРГЫН ТУСЛАХ            ЛХАГВА-ОЧИР   ОВОГТОЙ    НЯМДОРЖ              

      Харилцах утас: 99349214

 • Төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэр, мөрийн хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Багийн дотоод ажил болон багийн даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, иргэдийг мэдээллээр хангах

 

 

 

ХАА-н ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛЫН ТЕХНИКЧ ШИРЧИНДЖАВ ОВОГТОЙ БҮРЭНБАДРАХ               

      Харилцах утас: 95395501

 • Цаг уур, ХАА-н цаг уур, мэдээлэл үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлуудыг чанартай, баталгаажсан багаж төхөөрөмжөөр технологийн дагуу хийж гүйцэтгэх
 • Орон нутагт болсон цаг агаарын аюултай үзэгдэлийг үнэн зөв шуурхай мэдээлэх
 • Өдөр тутмын болон шуурхай мэдээг хугацаанд нь дамжуулах, багаж төхөөрөмжийн арчилгаа үйлчилгээг тогтмол хийх
 • Сумын удирдлагууд, ард иргэдийг цаг агаарын мэдээ мэдээллээр хангах

ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ         БЯМБАЦОГТ ОВОГТОЙ      СҮХЦЭРЭН

Харилцах утас: 99707526,  93430193

Имейл хаяг: Suugii_tseren@yahoo.com

 • Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн Гэмт хэрэг, Захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, шийдвэрлэх.
 •  Нийтийн хэв журам хамгаалах.
 • Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг хангах.
 • Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих болон Засгийн газраас баталсан тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, Нийтийн хэв журам хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх.

ХЭСГИЙН   ЦАГДАА,   ЦАГДААГИЙН
ДЭД     АХЛАГЧ       М.ПҮРЭВЖАВ

Харилцах утас: 99699078

 • Гэмт хэрэгтэй тэмцэх.
 • Нийтийн хэв журам хамгаалах.
 • Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах.
 • Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг хангах.
 • Хуулиар харъяалуулсан зөрчлийг шийдвэрлэх.

 

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТАН С¯РЭНХОРЛОО ОВОГТОЙ ГАЛСАНДАМБА

Харилцах утас: 99638834,

 • Ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéí ãàçðûã õàìãààëàõ.
 • Øààðäëàãàòàé ýòãýýäèéí áàðèìò áè÷ãèéã øàëãàí, îðøèí ñóóãàà ãàçðûí õàÿãèéã òîãòîîõ.
 • Õýâ æóðàì ñàõèóëàõ òàëààð èðãýä, àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãàä øààðäëàãà òàâèõ..
 • Ãýìò õýðýã, çºð÷èë ¿éëäñýí ýòãýýäèéã ò¿ð ñààòóóëàõ, Öàãäààãèéí áàéãóóëëàãàä õ¿ðãýõ
 • Õóóëèàð õàðúÿàëóóëñàí çºð÷èëä òîðãóóëèéí àðãà õýìæýý àâàõ.
 • Õóóëü òîãòîîìæèéã èðãýäýä òàéëáàðëàí òàíèóëàõ.
 • Íèéòèéí õýâ æóðàì õàìãààëàõ òàëààð õóóëü ñàõèóëàõ áàéãóóëëàãààñ çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà àæèëä îðîëöîõ

 

 

ЗДТГ-ЫН АЖИЛЧДЫН АЛБАН ТУШААЛ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ХАЯГ

Овог нэр

Албан тушаал

Хаяг

Утас

1

Ц.Îòãîíáààòàð

Çàñàã äàðãà

 

99437961

2

Ý.Áàòìºíõ

Çàñàã äàðãûí îðëîã÷

 

99433922

3

Ì.Áàÿíæàðãàë

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí äàðãà

BJARGAL_EB@gogo.mn

95198360

4

À.Áàäàìñ¿ðýí

Òºðèéí ñàíãèéí òºëººëºã÷

 

99476233

5

Ä.Öîãçîëöýýðýí

Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷

 

95712793

6

Ñ.Óðàíöýöýã

Íèéãìèéí õàëàìæèéí ìýðãýæèëòýí

Urnaa3636@yahoo.com

99271576

7

Ø.Íîðîâõ¿¿

Îðîí íóòàã õºãæëèéí ñàí, õºäºëìºð õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí

 

95931609

8

Ñ.Ï¿ðýâñ¿ðýí

Íÿðàâ, ¿éë÷ëýã÷

s.purjee@yahoo.com

95247502

9

Á.Õèøèãòîãòîõ

ÇÄÒÃ-ûí íÿãòëàí

Khishigtogtoh_batjargal

99438703

10

Á.Ãàí÷èìýã

Àðõèâ áè÷èã õýðãèéí ýðõëýã÷

 

88435216

11

Õ.̺íõæàðãàë

ÁÎÕ óëñûí áàéöààã÷

Munkhjargal55@yahoo.com

99463101, 96031931

12

Ë.Øèëõ¿¿

Áàéãàëü õàìãààëàã÷

 

88438720

13

Ï.Ãàíòºìºð

Áàéãàëü õàìãààëàã÷

 

99828071

14

Á.̺íõòóÿà

Засаг даргын мэндчилгээ

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт элэг нэгт Монгол түмэн минь Баруун Монголын олон үндэстэн ястны өлгий нутаг тэр дундаа Хан их Алтай Цамбагарав хайрхан, Хатан дөлгөөн Ховд голын хөвөөнөөс, нүүд... Дэлгэрэнгүй