Эрдэнэбүрэн сумын 2015 оны 03 сарын орлогын гүйцэтгэл

                                 
    ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 3-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ     
                              төгрөөр  
Код Орлогын нэр төрөл Төл  САР Дүн Зөрүү
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийнорлого бүгд 7815400 350050 360700 1149900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860650 -5954750
1 Урсгал орлого 6242200 350050 360700 693100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403850 -4838350
11 Татварын орлого 5591000 350050 341200 683100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1374350 -4216650
1100 Хувь хүн орлого тат 3874000 125850 318100 202900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646850 -3227150
110003 Аж ахуй эрх/татвар 2185000 107850 317000 144700                   569550 -1615450
110010 ОТБАҮТатвар патент 189000                         0 -189000
110006 Бусад орлого 1500000 18000 1100 58200                   77300 -1422700
110005 ҮХХБорлуусан орлого                           0 0
1130 Өмчийн татвар 66000 0 0 139000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139000 73000
113002 Бууны албан татвар 66000     139000                   139000 73000
1180 Бусад татвар орлого 1651000 224200 23100 341200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588500 -1062500
118001 Улс тэмдэгт хураамж 420000 224200 23100 3300                   250600 -169400
118017 Хог хаягдал хураамж 625000     150800                   150800 -474200
118015 ТТАМА төлбөр 150000                         0 -150000
118013 БУА төлбөр 285000     9000                   9000 -276000
118012 Ус рашааны төлбөр 19000     23100                   23100 4100
118010 ОХМТБА төлбөр/ой/ 152000     155000                   155000 3000
12 Татварын бус орлого 651200 0 19500 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29500 -621700
120002 Хүү торгууль орлого 500000   19500 10000                   29500 -470500
120003 Т/БАЙ өөрийн орлого 151200                         0 -151200
120003 ТЗШӨөрийн орлого 1573200     456800                   456800 -1116400
  үлдэгдэл                           0 0
                                 
    САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО.................................................../А.БАДАМСҮРЭН/    
    ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ......................................................................./П.БАНЗРАГЧ/    
                                 
                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
    ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 3-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ     
                              төгрөөр  
Код Орлогын нэр төрөл Төл  САР Дүн Зөрүү
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийнорлого бүгд 7815400 350050 360700 1149900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860650 -5954750
1 Урсгал орлого 6242200 350050 360700 693100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403850 -4838350
11 Татварын орлого 5591000 350050 341200 683100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1374350 -4216650
1100 Хувь хүн орлого тат 3874000 125850 318100 202900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646850 -3227150
110003 Аж ахуй эрх/татвар 2185000 107850 317000 144700                   569550 -1615450
110010 ОТБАҮТатвар патент 189000                         0 -189000
110006 Бусад орлого 1500000 18000 1100 58200                   77300 -1422700
110005 ҮХХБорлуусан орлого                           0 0
1130 Өмчийн татвар 66000 0 0 139000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139000 73000
113002 Бууны албан татвар 66000     139000                   139000 73000
1180 Бусад татвар орлого 1651000 224200 23100 341200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588500 -1062500
118001 Улс тэмдэгт хураамж 420000 224200 23100 3300                   250600 -169400
118017 Хог хаягдал хураамж 625000     150800                   150800 -474200
118015 ТТАМА төлбөр 150000                         0 -150000
118013 БУА төлбөр 285000     9000                   9000 -276000
118012 Ус рашааны төлбөр 19000     23100                   23100 4100
118010 ОХМТБА төлбөр/ой/ 152000     155000                   155000 3000
12 Татварын бус орлого 651200 0 19500 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29500 -621700
120002 Хүү торгууль орлого 500000   19500 10000                   29500 -470500
120003 Т/БАЙ өөрийн орлого 151200                         0 -151200
120003 ТЗШӨөрийн орлого 1573200     456800                   456800 -1116400
  үлдэгдэл                           0
                                 
    САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО.................................................../А.БАДАМСҮРЭН/    
    ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ......................................................................./П.БАНЗРАГЧ/