ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

  2015 ÎÍ ÝÐÄÝÍÝÁ¯ÐÝÍ ÑÓÌÛÍ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ  05-р САРЫН МЭДЭЭ /ìÿí òºã/
Ä.Ä Çàðäëûí ç¿éë ÈÒÕ ÇÄÒà ÁÀà Ìý,Халамж Хог, Ахмад Á¯ÃÄ
Òºë ÿéö Òºë ÿéö Òºë ÿéö Òºë ÿéö Òºë ÿéö Òºë ÿéö
21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 19009.0 18266.3 93578.0 86392.4 26808.5 25049.9 7500.0 7500.0 1340.0 1068.0 148235.5 138276.6
210101 Öàëèí 10495.5 10418.9 58381.5 58381.5 17992.5 17269.1         86869.5 86069.5
210104 Óðàìøèë 4150.0 4009.9             300.0 300.0 4450.0 4309.9
210105 Ãýðýýò öàëèí     6895.5 6652.6 3220.0 2772.1         10115.5 9424.7
2101 Цалин, хөлс нэмгэдэл урамшил  14645.5 14428.8 65277.0 65034.1 21212.5 20041.2 0.0 0.0 300.0 300.0 101435.0 99804.1
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  1611.0 1611.0 7180.5 7145.2 2334.0 2253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11125.5 11009.2
210201 Òýòãýâýðийн даатгал 7% 1025.2 1010.0 4569.4 4552.4 1484.9 1402.9 0.0 0.0     7100.5 6986.3
210202 Тэтгэмжийн даатгал 0.5% 73.2 72.1 326.4 325.2 106.1 100.2 0.0 0.0     507.2 499.0
210203 ҮОМШӨ даатгал 1% 146.5 144.3 652.8 650.3 212.1 200.4 0.0 0.0     1011.4 995.0
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 0.5% 73.2 72.1 326.4 325.2 106.1 100.2 0.0 0.0     505.7 497.5
210205 Ý.Ì.Äààòãàë 2% 292.9 288.6 1305.5 1300.7 424.3 400.8 0.0 0.0     2022.7 1990.1
2103 Байр ашиглалттай болбоотой тогтмол зардал 0.0 0.0 6190.0 5046.2 1390.0 1390.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7580.0 6436.2
210301 Ãýðýë öàõèëãààí     1140.0 924.8 290.0 290.0         1430.0 1214.8
210302 Ò¿ëø õàëààëò     5050.0 4121.4 1100.0 1100.0         6150.0 5221.4
2104 Хангамж, бараа материалын зардал 1675.0 1541.8 5379.5 5341.3 769.0 633.7 0.0 0.0 1000.0 768.0 8823.5 8284.8
210401 Áè÷èã õýðýã 109.0 65.4 650.0 611.8 106.0 63.6         865.0 740.8
210402 Òýýâýð øàòàõóóí 1418.5 1403.4 3505.5 3505.5 532.0 513.3         5456.0 5422.2
210403 Øóóäàí õîëáîî 120.5 63.0 1169.0 1169.0 71.0 56.8         1360.5 1288.8
210404 Íîì õýâëýë àâàõ 27.0 10.0 55.0 55.0 60.0           142.0 65.0
210405 Хог хаягдал зайлуулах                 1000.0 768 1000.0 768.0
2105 Нормативт зардал 0.0 0.0 166.0 161.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.0 161.9
210503 Íîðìûí õóâöàñ ç/ýäëýë     166.0 161.9             166.0 161.9
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 0 0 500.0 0.0 432.0 432.0 0.0 0.0 0.0 0.0 932.0 432.0
210604 Óðñãàë çàñâàð     500.0   432.0 432.0         932.0 432.0
2107 Томилолт, зочны зардал 272.5 127.0 2700.0 1505.2 236.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3208.5 1632.2
210702 Àëáàí òîìèëîëò 272.5 127.0 2700.0 1505.2 236.0           3208.5 1632.2
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчмлгээний төлбөр, хураамж 210.0 145.0 490.0 427.5 175.0 100.0 7500.0 7500.0 40.0 0.0 8415.0 8172.5
210801 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох  80.0 80.0 190.0 160.0 100.0 100.0         370.0 340.0
210803 Ìýäýýëýë ñóðòà÷èëãàà 130.0 65.0 100.0 92.5             230.0 157.5
210807 Ãàçðûí төлбөр                     0.0 0.0
210810 Òàòâàð òºëáºð     200.0 175.0 75.0           275.0 175.0
210818 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ                 40.0 0.0 40.0 0.0
210822 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ             7500.0 7500.0     7500.0 7500.0
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 195.0 187.5 1600.0 1531.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1855.0 1718.5
210907 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 170.0 162.5                 170.0 162.5
210908 Áèåèéí òàìèð ñïîðò 25.0 25.0 50.0 50.0 60.0           135.0 75.0
210910 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө     1550.0 1481.0             1550.0 1481.0
2142 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ                     0.0 0.0
2143 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 400.0 225.2 4095.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4695.0 625.2
214308 Íýã óäààãèéí òýòãýìæ 400.0 225.2 200.0 200.0 200.0 200.0         800.0 625.2
214310 Бүтцийн өөрчлөлтөөр     3895.0               3895.0 0.0
222 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 1000.0 200.0 2000.0 727.0             3000.0 927.0
2 НИЙТ ЗАРДАЛ ДҮН 20009.0 18466.3 95578.0 87119.4 26808.5 25049.9 7500.0 7500.0 1340.0 1068.0 151235.5 139203.6
213101 Ñàíõ¿¿гийн дэмжлэг 20009.0 19061.7 84214.6 86567.8 26808.5 25350.4 7500.0 7500.0 1340.0 1340.0 139872.1 139819.9
213108 Орлогын шилжүүлэг     11111.4 3165.0             11111.4 3165.0
110003 Үйл ажиллагааны орлого     252.0 505.0             252.0 505.0
  Ñàíõ¿¿æèëò ä¿í 20009.0 19061.7 95578.0 90237.8 26808.5 25350.4 7500.0 7500.0 1340.0 1340.0 151235.5 143489.9
  ¿ëäýãäýë 0.0 595.4 0.0 3118.4 0.0 300.5 0.0 0.0 0.0 272.0 0.0 4286.3
  Íÿãòëàí áîäîã÷…………………………………….../Á.Áàÿíäàëàé/