12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ТӨСВИЙН 4 САРЫН МЭДЭЭ

2015 îíû 4 ñàðûí ìýäýý
Сургууль      
  Òºñâèéí áàéãóóëàãà/ýäèéí çàñãèéí àíãèëàë/ Òºë ÿé Ǻð¿¿
2 Нийт зарлагын дүн 216550.6 207160.907 -9389.693
21 А.Урсгал зардлын дүн 216550.6 207160.907 -9389.693
210 1. Бараа үйлчилгээний зардал 202528.8 196670.507 -5858.293
2101 1,1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл хөлс 153616 148984.107 -4631.893
        0
210101 Үндсэн цалин 130856 129180.067 -1675.933
210105 Ãýðýýò àæëûí öàëèí 12400 9444.04 -2955.96
210104 ¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë 10360 10360 0
2102 1,2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 16897.6 17365.84 468.24
  Тэтгэвэр 16897.6 17365.84 468.24
  ЭМД     0
2103 Áàéð àøèãëàõòàé õîëáîîòîé òîãòìîë çàðäàë 11990 10681.3 -1308.7
210301 Гэрэл цахилгаан  1750 1750 0
210302 Түлш халаалт 9800 8931.3 -868.7
210303 Öýâýð óñ 440   -440
2104 Õàíãàìæ áàðàà ìàòåðèàëûí çàðäàë 1364.7 2093.55 728.85
210401 Áè÷èã õýðýã 164 157.3 -6.7
210402 Òýýâýð øàòõóóí 490.5 1669.45 1178.95
210403 Øóóäàí õîëáîî, èíòåðíýòèéí òºëáºð 271.2 60 -211.2
210404 Íîì õýâëýë 206 120 -86
210406 Á¯ÒÝÇ 233 86.8 -146.2
2105 Íîðìàòèâò çàðäàë 17309.6 15332.95 -1976.65
210501 Ýì áýëäìýë, ýìíýëãèéí õýðýãñýë 67.2   -67.2
210502 Õîîë, õ¿íñ 17075.4 15278.95 -1796.45
210503 ÍÕÇÝ 167 54 -113
2106 Ýä õîãøèë, óðñãàë çàñâàðûí çàðäàë 0 431 431
  Òàâèëàãà   431 431
  Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýðýãñýë     0
  Óðñãàë çàñâàð     0
2107 Òîìèëîëò, çî÷íû çàðäàë 345 297 -48
210703 Äîòîîä òîìèëîëò 345 297 -48
        0
2108 Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð 385.9 1095.56 709.66
210801 Àóäèò, áàòàëãààæóóëàëò, çýðýãëýë òîãòîîõ 185.9 392 206.1
210802 Äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý     0
210803 Ìýäýýëýë, ñóðò÷èëãààíû çàðäàë     0
210807 Ãàçðûí òºëáºð     0
210810 Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë   523.56 523.56
210814 Óðàí á¿òýýë õèéëãýõ     0
210814 Ìóçåéí ¿çìýð õóäàëäàí àâàõ      0
210823 Ìàë,ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý     0
210826 Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû õºëñ 200 180 -20
2109 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 620 389.2 -230.8
210907 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë 620 389.2 -230.8
210908 Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë     0
2143 Àæèë îëãîã÷îîñ îëãîõ òýòãýìæ, óðàìøóóëàë 9896.8 7037.4 -2859.4
214302 Ýýëæèéí àìðàëòààð íóòàã ÿâàõ óíààíû õºíãºëºëò 55   -55
214304 Òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ íýã óäààãèéí ìºíãºí òýòãýìæ   3300 3300
214305 պ人 ÎÍ òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëàñàí  9841.8 3737.4 -6104.4
214307 Ýì÷èëãýýíèé òºëáºð     0
2144 Òºðººñ èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ,áóñàä òýòãýìæ,äýìæëýã 4125 3453 -672
214401 ÅÁÑóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷ãèéí ¿íý     0
214405 ¯äèéí öàé 4125 3453 -672
213 Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 216550.6 216374.6 -176
213102 Òóñãàé çîðèóëàëòûí øèëæ¿¿ëýã 216374.6 216374.6 0
  ªºðèéí îðëîãî 176   -176
  Õàðèëöàõûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë   9213.693  
    ªãëºã Ãýðýë /ö 1884.3
      Òýýâýð/ øàò 941.7
      Ä¿í 2826
  Ñóðãóóëèéí çàõèðàë Ò.Îòãîíõèøèã    
  Íÿ-áî Ì.Òàíÿ