ТАТВАРЫН 2015 ОНЫ 5-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 5-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
                                 
КОД ОРЛОГЫН ТӨРӨЛ ТӨЛ САР ДҮН ЗӨРҮҮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийн орлого  бүгд 13481000 350050 360700 1149900 740176 2558383 0 0 0 0 0 0 0 5159209 -8321791
1 Урсгал орлого 11363400 350050 360700 693100 426176 1839783 0 0 0 0 0 0 0 3669809 -7693591
1 Татварын орлого 10278000 350050 341200 683100 380669 1265700 0 0 0 0 0 0 0 3020719 -7257281
1100 Хувь хүн орлого тат 7097000 125850 318100 202900 196150 393800 0 0 0 0 0 0 0 1236800 -5860200
110003 Аж ахуй эрх/орлого 4255000 107850 317000 144700 150000 304000               1023550 -3231450
110010 ОТБАҮТатвар патент 342000       36000 78000               114000 -228000
110006 Бусад орлого 2500000 18000 1100 58200 10150 11800               99250 -2400750
110005 ҮХХБорлуулсан орлого                           0 0
1130 Өмчийн татвар 132000 0 0 139000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139000 7000
113002 Бууны албан татвар 132000     139000                   139000 7000
1180 Бусад татвар орлого 3049000 224200 23100 341200 184519 871900 0 0 0 0 0 0 0 1644919 -1404081
118001 Улс тэмдэгт хураамж 720000 224200 23100 3300 120819 244800               616219 -103781
118017 Хог хаягдал хураамж 875000     150800 7700 139200               297700 -577300
118015 ТТАМА төлбөр 560000                         0 -560000
118013 БУА төлбөр 555000     9000 21000 145500               175500 -379500
118012 Ус рашааны төлбөр 37000     23100   26400               49500 12500
118010 ОХМТБА төлбөр/ой 302000     155000 35000 316000               506000 204000
12 Төатварын бус орлого 1085400 0 19500 10000 45507 574083 0 0 0 0 0 0 0 649090 -436310
120002 Хүү торгууль орлого 833400   19500 10000 45507 69083               144090 -689310
120003 Т/Бай өөрийн орлого 252000         505000               505000 253000
120003 ТЗШ өөрийн орлого 2117600     456800 314000 718600               1489400 -628200
  үлдэгдэл                           0 0
                                 
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                                                А.БАДАМСҮРЭН
ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ                                                                                                 П.БАНЗРАГЧ