12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

  2015 îíû 5 ñàðûí ìýäýý      
  Сургууль      
  Òºñâèéí áàéãóóëàãà/ýäèéí çàñãèéí àíãèëàë/ Òºë ÿé Ǻð¿¿
2 Нийт зарлагын дүн 264559800 254496329 -1E+07
21 А.Урсгал зардлын дүн 264559800 254496329 -1E+07
210 1. Бараа үйлчилгээний зардал 248860500 242009329 -6851171
2101 1,1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл хөлс 188446400 183506496 -4939904
        0
210101 Үндсэн цалин 163570000 162156856 -1413144
210105 Ãýðýýò àæëûí öàëèí 14516400 10989640 -3526760
210104 ¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë 10360000 10360000 0
2102 1,2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 20728800 21007408 278608
  Тэтгэвэр 20728800 21007408 278608
  ЭМД     0
2103 Áàéð àøèãëàõòàé õîëáîîòîé òîãòìîë çàðäàë 12370000 12821165 451165
210301 Гэрэл цахилгаан  2020000 3889865 1869865
210302 Түлш халаалт 9800000 8931300 -868700
210303 Öýâýð óñ 550000   -550000
2104 Õàíãàìæ áàðàà ìàòåðèàëûí çàðäàë 1706000 2448450 742450
210401 Áè÷èã õýðýã 205000 277200 72200
210402 Òýýâýð øàòõóóí 490500 1699450 1208950
210403 Øóóäàí õîëáîî, èíòåðíýòèéí òºëáºð 339000 60000 -279000
210404 Íîì õýâëýë 206000 325000 119000
210406 Á¯ÒÝÇ 465500 86800 -378700
2105 Íîðìàòèâò çàðäàë 23337900 18633950 -4703950
210501 Ýì áýëäìýë, ýìíýëãèéí õýðýãñýë 67200 60000 -7200
210502 Õîîë, õ¿íñ 23103700 18384950 -4718750
210503 ÍÕÇÝ 167000 189000 22000
2106 Ýä õîãøèë, óðñãàë çàñâàðûí çàðäàë 765500 1177100 411600
  Òàâèëàãà   593500 593500
  Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýðýãñýë     0
  Óðñãàë çàñâàð 765500 583600 -181900
2107 Òîìèëîëò, çî÷íû çàðäàë 345000 345000 0
210703 Äîòîîä òîìèëîëò 345000 345000 0
        0
2108 Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð 385900 1545560 1159660
210801 Àóäèò, áàòàëãààæóóëàëò, çýðýãëýë òîãòîîõ 185900 392000 206100
210802 Äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý     0
210803 Ìýäýýëýë, ñóðò÷èëãààíû çàðäàë     0
210807 Ãàçðûí òºëáºð     0
210810 Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë   523560 523560
210814 Óðàí á¿òýýë õèéëãýõ     0
210814 Ìóçåéí ¿çìýð õóäàëäàí àâàõ      0
210823 Ìàë,ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý     0
210826 Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû õºëñ 200000 630000 430000
2109 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 775000 524200 -250800
210907 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë 775000 524200 -250800
210908 Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë     0
2143 Àæèë îëãîã÷îîñ îëãîõ òýòãýìæ, óðàìøóóëàë 9924300 7639000 -2285300
214302 Ýýëæèéí àìðàëòààð íóòàã ÿâàõ óíààíû õºíãºëºëò 82500 54000 -28500
214304 Òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ íýã óäààãèéí ìºíãºí òýòãýìæ   3847600 3847600
214305 պ人 ÎÍ òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëàñàí  9841800 3737400 -6104400
214307 Ýì÷èëãýýíèé òºëáºð     0
2144 Òºðººñ èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ,áóñàä òýòãýìæ,äýìæëýã 5775000 4848000 -927000
214401 ÅÁÑóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷ãèéí ¿íý     0
214405 ¯äèéí öàé 5775000 4848000 -927000
213 Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 264559800 264789800 230000
213102 Òóñãàé çîðèóëàëòûí øèëæ¿¿ëýã 264339800 264339800 0
  ªºðèéí îðëîãî 220000 400000 180000
  Òºñºë   50000  
  Õàðèëöàõûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë   10293471  
    ªãëºã    
      Òýýâýð/ øàò 941.7
      Ä¿í 941.7
  Ñóðãóóëèéí çàõèðàë Ò.Îòãîíõèøèã  
  Íÿ-áî Ì.Òàíÿ