СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

  2015 îíû 5 ñàðûí ìýäýý      
  Ýðäýíýá¿ðýí ñî¸ëûí òºâ      
  Òºñâèéí áàéãóóëàãà/ýäèéí çàñãèéí àíãèëàë/ Òºë ÿé Ǻð¿¿
2 Нийт зарлагын дүн 22881500 22152721 -728779
21 А.Урсгал зардлын дүн 22881500 22152721 -728779
210 1. Бараа үйлчилгээний зардал 22881500 22152721 -728779
2101 1,1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл хөлс 17489000 16965341 -523659
        0
210101 Үндсэн цалин 15195000 16965341 1770341
210105 Ãýðýýò àæëûí öàëèí 2294000   -2294000
210104 ¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë     0
2102 1,2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 1923500 1853168 -70332
  Тэтгэвэр   1853168 1853168
  ЭМД 1923500   -1923500
2103 Áàéð àøèãëàõòàé õîëáîîòîé òîãòìîë çàðäàë 152000 749952 597952
210301 Гэрэл цахилгаан  152000 38000 -114000
210302 Түлш халаалт   711952 711952
210303 Öýâýð óñ     0
2104 Õàíãàìæ áàðàà ìàòåðèàëûí çàðäàë 355900 254560 -101340
210401 Áè÷èã õýðýã 19500   -19500
210402 Òýýâýð øàòõóóí 130000 254560 124560
210403 Øóóäàí õîëáîî, èíòåðíýòèéí òºëáºð 38200   -38200
210404 Íîì õýâëýë 38200   -38200
210406 Á¯ÒÝÇ 130000   -130000
2105 Íîðìàòèâò çàðäàë 0 0 0
210501 Ýì áýëäìýë, ýìíýëãèéí õýðýãñýë     0
210502 Õîîë, õ¿íñ     0
210503 ÍÕÇÝ     0
2106 Ýä õîãøèë, óðñãàë çàñâàðûí çàðäàë 91000 939649 848649
  Òàâèëàãà   208000 208000
  Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýðýãñýë     0
  Óðñãàë çàñâàð 91000 731649 640649
2107 Òîìèëîëò, çî÷íû çàðäàë 87100 35051 -52049
210703 Äîòîîä òîìèëîëò 87100 35051 -52049
        0
2108 Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð 2783000 1355000 -1428000
210801 Àóäèò, áàòàëãààæóóëàëò, çýðýãëýë òîãòîîõ     0
210802 Äààòãàëûí ¿éë÷èëãýý     0
210803 Ìýäýýëýë, ñóðò÷èëãààíû çàðäàë     0
210807 Ãàçðûí òºëáºð   12200 12200
210810 Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë     0
210814 Óðàí á¿òýýë õèéëãýõ 2783000 1342800 -1440200
210814 Ìóçåéí ¿çìýð õóäàëäàí àâàõ      0
210823 Ìàë,ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý     0
210826 Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû õºëñ     0
2109 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 0 0 0
210907 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë     0
210908 Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë     0
2143 Àæèë îëãîã÷îîñ îëãîõ òýòãýìæ, óðàìøóóëàë 0 0 0
214302 Ýýëæèéí àìðàëòààð íóòàã ÿâàõ óíààíû õºíãºëºëò     0
214304 Òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ íýã óäààãèéí ìºíãºí òýòãýìæ     0
214305 պ人 ÎÍ òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëàñàí      0
214307 Ýì÷èëãýýíèé òºëáºð     0
2144 Òºðººñ èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ,áóñàä òýòãýìæ,äýìæëýã 0 0 0
214401 ÅÁÑóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷ãèéí ¿íý     0
214405 ¯äèéí öàé     0
213 Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã 23541500 22289300 -1252200
213102 Òóñãàé çîðèóëàëòûí øèëæ¿¿ëýã 21518500 21518500 0
  ªºðèéí îðëîãî 2023000 770800 -1252200
  Õàðèëöàõûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë   136579  
    ªãëºã Ò¿ëø 1655
         
         
  Ñî¸ëûí òºâèéí çàõèðàë Ä.Äàâààäîðæ  
  Íÿ-áî Ì.Òàíÿ