ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 6-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 6-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
                                 
КОД ОРЛОГЫН ТӨРӨЛ ТӨЛ САР ДҮН ЗӨРҮҮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийн орлого  бүгд 16842400 350050 360700 1149900 740176 2558383 5989154   0 0 0 0 0 11148363 -5694037
1 Урсгал орлого 14224400 350050 360700 693100 426176 1839783 5989154   0 0 0 0 0 9658963 -4565437
1 Татварын орлого 12922000 350050 341200 683100 380669 1265700 5940270   0 0 0 0 0 8957770 -3964230
1100 Хувь хүн орлого тат 8722000 125850 318100 202900 196150 393800 4358470   0 0 0 0 0 5579170 -3142830
110003 Аж ахуй эрх/орлого 5290000 107850 317000 144700 150000 304000 4140070             5044670 -245330
110010 ОТБАҮТатвар патент 432000       36000 78000 72000             186000 -246000
110006 Бусад орлого 3000000 18000 1100 58200 10150 11800 146400             348500 -2651500
110005 ҮХХБорлуулсан орлого                             0
1130 Өмчийн татвар 176000 0 0 139000 0 0 110000   0 0 0 0 0 208000 32000
113002 Бууны албан татвар 176000     139000     110000             208000 32000
1180 Бусад татвар орлого 4024000 224200 23100 341200 184519 871900 1471800   0 0 0 0 0 3170600 -853400
118001 Улс тэмдэгт хураамж 880000 224200 23100 3300 120819 244800 536400             1190500 310500
118017 Хог хаягдал хураамж 1250000     150800 7700 139200 109600             417300 -832700
118015 ТТАМА төлбөр 790000                         0 -790000
118013 БУА төлбөр 690000     9000 21000 145500 277000             452500 -237500
118012 Ус рашааны төлбөр 46000     23100   26400 10800             60300 14300
118010 ОХМТБА төлбөр/ой 368000     155000 35000 316000 538000             1050000 682000
12 Төатварын бус орлого 1302400 0 19500 10000 45507 574083 48884   0 0 0 0 0 701193 -601207
120002 Хүү торгууль орлого 1000000   19500 10000 45507 69083 48884             196193 -803807
120003 Т/Бай өөрийн орлого 302400         505000               505000 202600
120003 ТЗШ өөрийн орлого 2618000     456800 314000 718600               1489400 -1128600
  үлдэгдэл                           0 0
                                 
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                                                А.БАДАМСҮРЭН
ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ                                                                                                П.БАНЗРАГЧ