ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 7-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 7-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
                                 
КОД ОРЛОГЫН ТӨРӨЛ ТӨЛ САР ДҮН ЗӨРҮҮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийн орлого  бүгд 19625400 350050 360700 1149900 740176 2558383 5989154 1786888 0 0 0 0 0 12935251 -6690149
1 Урсгал орлого 16574700 350050 360700 693100 426176 1839783 5989154 1786888 0 0 0 0 0 11445851 -5128849
1 Татварын орлого 15142000 350050 341200 683100 380669 1265700 5940270 1711750 0 0 0 0 0 10672739 -4469261
1100 Хувь хүн орлого тат 10347000 125850 318100 202900 196150 393800 4358470 361450 0 0 0 0 0 5956720 -4390280
110003 Аж ахуй эрх/орлого 6325000 107850 317000 144700 150000 304000 4140070 270000           5433620 -891380
110010 ОТБАҮТатвар патент 522000       36000 78000 72000 72000           258000 -264000
110006 Бусад орлого 3500000 18000 1100 58200 10150 11800 146400 19450           265100 -3234900
110005 ҮХХБорлуулсан орлого                             0
1130 Өмчийн татвар 220000 0 0 139000 0 0 110000 24000 0 0 0 0 0 273000 53000
113002 Бууны албан татвар 220000     139000     110000 24000           273000 53000
1180 Бусад татвар орлого 4575000 224200 23100 341200 184519 871900 1471800 1326300 0 0 0 0 0 4443019 -131981
118001 Улс тэмдэгт хураамж 1040000 224200 23100 3300 120819 244800 536400 83900           1236519 196519
118017 Хог хаягдал хураамж 1375000     150800 7700 139200 109600 9500           416800 -958200
118015 ТТАМА төлбөр 840000             1160000           1160000 320000
118013 БУА төлбөр 825000     9000 21000 145500 277000 45000           497500 -327500
118012 Ус рашааны төлбөр 55000     23100   26400 10800 900           61200 6200
118010 ОХМТБА төлбөр/ой 440000     155000 35000 316000 538000 27000           1071000 631000
12 Төатварын бус орлого 1432900 0 19500 10000 45507 574083 48884 75138 0 0 0 0 0 773112 -659788
120002 Хүү торгууль орлого 1166700   19500 10000 45507 69083 48884 75138           268112 -898588
120003 Т/Бай өөрийн орлого 352800         505000               505000 152200
120003 ТЗШ өөрийн орлого 3050700     456800 314000 718600               1489400 -1561300
  үлдэгдэл                           0 0
                                 
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                                                А.БАДАМСҮРЭН
ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ                                                                                                П.БАНЗРАГЧ