ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 8-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 8-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
                                 
КОД ОРЛОГЫН ТӨРӨЛ ТӨЛ САР ДҮН ЗӨРҮҮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төсвийн орлого  бүгд 20636600 350050 360700 1149900 740176 2558383 5989154 1786888 340560 0 0 0 0 13277761 -7358839
1 Урсгал орлого 18018600 350050 360700 693100 426176 1839783 5989154 1786888 340560 0 0 0 0 11788361 -6230239
1 Татварын орлого 16282000 350050 341200 683100 380669 1265700 5940270 1711750 340560 0 0 0 0 11012030 -5269970
1100 Хувь хүн орлого тат 11972000 125850 318100 202900 196150 393800 4358470 361450 255260 0 0 0 0 6197830 -5774170
110003 Аж ахуй эрх/орлого 7360000 107850 317000 144700 150000 304000 4140070 270000 150510         5465180 -1894820
110010 ОТБАҮТатвар патент 612000       36000 78000 72000 72000 96000         354000 -258000
110006 Бусад орлого 4000000 18000 1100 58200 10150 11800 146400 19450 8750         378650 -3621350
110005 ҮХХБорлуулсан орлого                             0
1130 Өмчийн татвар 264000 0 0 139000 0 0 110000 24000 4000 0 0 0 0 236000 -28000
113002 Бууны албан татвар 264000     139000     110000 24000 4000         236000 -28000
1180 Бусад татвар орлого 4046000 224200 23100 341200 184519 871900 1471800 1326300 81300 0 0 0 0 4578200 532200
118001 Улс тэмдэгт хураамж 120000 224200 23100 3300 120819 244800 536400 83900 38800         1313200 1193200
118017 Хог хаягдал хураамж 1500000     150800 7700 139200 109600 9500 5000         431800 -1068200
118015 ТТАМА төлбөр 890000             1160000           1160000 270000
118013 БУА төлбөр 960000     9000 21000 145500 277000 45000 25000         522500 -437500
118012 Ус рашааны төлбөр 64000     23100   26400 10800 900 500         61700 -2300
118010 ОХМТБА төлбөр/ой 512000     155000 35000 316000 538000 27000 12000         1089000 577000
12 Төатварын бус орлого 1736600 0 19500 10000 45507 574083 48884 75138 0 0 0 0 0 776331 -960269
120002 Хүү торгууль орлого 1333400   19500 10000 45507 69083 48884 75138           271331 -1062069
120003 Т/Бай өөрийн орлого 403200         505000               505000 101800
120003 ТЗШ өөрийн орлого 2618000     456800 314000 718600               1489400 -1128600
  үлдэгдэл                           0 0
                                 
САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                                                А.БАДАМСҮРЭН
ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ                                                                                                П.БАНЗРАГЧ