ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ ОРЛОГЫН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

  ЭРДЭНЭБҮРЭН 2015 ОНЫ ОРЛОГЫН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ  
         
      /мян.төг/  
код ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ Төлөвлөгөө Тодотгол Баталсан
  АЙМАГ СУМАНД ТӨВЛӨРӨХ НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 137345 0 137345
  СУМАНД ТӨВЛӨРӨХ НИЙТ ОРЛОГО 35745 0 35745
  СУМЫН УРСГАЛ ОРЛОГО 29345 0 29345
  СУМЫН ТӨСВИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО 26740 0 26740
110 Хувь хүний орлогын албан татвар 18400 0 18400
110002 Үйл ажиллагааны тавар 11500   11500
110201 Орлого тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээний татвар 900   900
118010 Бусад татвар 6000   6000
1130 Өмчийн татвар 440 0 440
113002 Бууны албан татвар 440   440
118 Бусад татвар орлого 7900 0 7900
118001 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2000   2000
118009 Хог хаягдлын хураамж 2500   2500
118006 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 1000   1000
118204 Байгалийн ургамал ашигласаны төлбөр 1500   1500
118203 Ус рашаан ашигласаны төлбөр 100   100
118201 Ойгоос хэрэглээний мод түлш бэлтгэн ашигласаны төлбөр 800   800
120 СУМЫН ТӨСВИЙН ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 2605 0 2605
120002 Хүү торгуулийн орлого 2000   2000
350001 Төсөвт байгууллагын өөрийн орого 605   605
350001 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг авдаг байгууллагын өөрийн орлого 6400   6400
110 Аймагт төвлөрөх орлого 101600 0 101600
110001 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 90000   90000
110003 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 600   600
113003 Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 8000   8000
118101 Газрын төлбөр 3000   3000
         
  ЗАСАГ ДАРГА........................................................................................../Ц.ОТГОНБААТАР/  
  ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ...................................................................../А.БАДАМСҮРЭН/