ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

    ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ            
                          /Мян төг/    
Д/Д Зардлын зүйл ИТХ ЗДТГ БАГ ТӨСӨЛ САНГУУД НЭГТГЭЛ
Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн
1 Үндсэн цалин 25189.3   25189.3 140115   140115 43182   43182     0 208486 0 208486.3
  Нэмэгдэл урамшил 9960   9960     0     0     0 9960 0 9960
  Гэрээт цалин 0   0 16549   16549 7728   7728     0 24277 0 24277
2 НДШ 3866.4   3866.4 17233   17233 5600.1   5600.1     0 26699.5 0 26699.5
  Цалин НДШ дүн 39015.7 0 39015.7 173897 0 173897 56510.1 0 56510.1 0 0 0 269423 0 269422.8
3 Бичиг хэрэг 262   262 1560   1560 254.4   254.4     0 2076.4 0 2076.4
4 Гэрэл     0 2178   2178 509.9   509.9     0 2687.9 0 2687.9
5 Түлш халаалт     0 10625   10625 2207.2   2207.2     0 12832.2 0 12832.2
6 Тээвэр шатахуун 3403.9   3403.9 8413.2   8413.2 1276.3   1276.3     0 13093.4 0 13093.4
7 Шуудан холбоо 289   289 2806   2806 170   170     0 3265 0 3265
8 Албан томилолт 654   654 5961.1   5961.1 236   236     0 6851.1 0 6851.1
9 Ном хэвлэл 109.5   109.5 220   220 243.5   243.5     0 573 0 573
10 Нормын хувцас з/э     0 332   332     0     0 332 0 332
11 Сургал семинарь 630   630     0     0     0 630 0 630
12 Татвар хураамж     0 200   200 75   75     0 275 0 275
13 Газрын төлбөр     0 140   140     0     0 140 0 140
14 Мэдээлэл суртачилгаа 260   260 250   250     0     0 510 0 510
15 Биеийн тамир 100   100 223   223 245   245     0 568 0 568
16 Аудит хөлс 80   80 160   160 100   100     0 340 0 340
17 Урсгал засвар     0 1030   1030 432   432     0 1462 0 1462
18 Нэг удаагийн тэтгэмж 1008   1008 500   500 900   900     0 2408 0 2408
19 Бүтцийн өөрчлөлт     0 3895   3895     0     0 3895 0 3895
20 Тоног төхөөрөмж 1000   1000 2000   2000     0     0 3000 0 3000
21 Халамж     0     0     0 200579 -200579 0 200579 -200579 0
22 Сумын тохижолт     0     0     0 2500   2500 2500 0 2500
23 ЗД- нөөц     0     0     0 4500   4500 4500 0 4500
24 Ахмад     0     0     0 880   880 880 0 880
25 МЭУСАХэмжээ     0     0     0 27564   27564 27564 0 27564
  Бараа үйлчилгээ зардал 7796.4 0 7796.4 40493.3 0 40493.3 6649.3 0 6649.3 236023 -200579 35444 290962 -200579 90383
  Нийт зардалын дүн 46812.1 0 46812.1 214390.3 0 214390.3 63159.4 0 63159.4 236023 -200579 35444 560385 -200579 359805.8
  Санхүүгийн дэмжлэг 46812.1   46812.1 185045.3   185045.3 63159.4   63159.4 236023 -200579 35444 531040 -200579 330460.8
  Татварын орлого     0 28740   28740     0     0 28740 0 28740
  Өөрийн орлого     0 605   605     0     0 605 0 605
  Санхүүжилт дүн 46812.1 0 46812.1 214390.3 0 214390.3 63159.4 0 63159.4 236023 -200579 35444 560385 -200579 359805.8
  орон тоо 2   2 19   19 9   9       30   30