ОРОН НУТАГТ ТӨСВИЙН ЭРХ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

 

ОРОН НУТАГТ ТӨСВИЙН ЭРХ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН

ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

   
                          /Мян төг/    
Д/Д Зардлын зүйл СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГ СОЁЛ ЭМТ НЭГТГЭЛ
Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн Төсөл Тод Тод дүн
1 Үндсэн цалин 304270.2 -5141.5 299129 73856.6   73856.6 36476.5   36476.5 161456.8   161457 576060 -5141.5 570918.6
  Нэмэгдэл урамшил 107741.3   107741 12121.6   12121.6     0 9741.4   9741.4 129604 0 129604.3
  Гэрээт цалин 23849.4   23849.4 9772.9   9772.9 4014.9   4014.9     0 37637.2 0 37637.2
2 НДШ 47944.7   47944.7 10532.6   10532.6 4454.1   4454.1 18831.9   18831.9 81763.3 0 81763.3
  Цалин НДШ дүн 483805.6 -5141.5 478664 106283.7 0 106283.7 44945.5 0 44945.5 190030.1 0 190030 825065 -5141.5 819923.4
3 Бичиг хэрэг 411.6   411.6 92.1   92.1 78.2   78.2 639.8   639.8 1221.7 0 1221.7
4 Гэрэл 4065.6   4065.6 1452   1452 464.8   464.8 1200   1200 7182.4 0 7182.4
5 Түлш халаалт 20126.7   20126.7 8520   8520 3750.5   3750.5 9000   9000 41397.2 0 41397.2
6 Тээвэр шатахуун 1308.2   1308.2 576.5   576.5 234.6   234.6 8250   8250 10369.3 0 10369.3
7 Шуудан холбоо 746.1   746.1 82.1   82.1 78.2   78.2 181.9   181.9 1088.3 0 1088.3
8 Албан томилолт 576.3   576.3 126.1   126.1 87.1   87.1 714.5   714.5 1504 0 1504
9 Ном хэвлэл 514.6   514.6 52.1   52.1 78.2   78.2 21.6   21.6 666.5 0 666.5
10 Нормын хувцас з/э 500.9   500.9 394.4   394.4 48.5   48.5 2000.1   2000.1 2943.9 0 2943.9
11 Хичээл үйлдвэрлэл дад 2676   2676 619.5   619.5     0     0 3295.5 0 3295.5
12 Татвар хураамж 385.9   385.9 108.1   108.1 0   0 462   462 956 0 956
13 Газрын төлбөр     0 0   0     0     0 0 0 0
14 Уран бүтээл хийх/Хог /э 0   0 0   0 5918   5918 500   500 6418 0 6418
15 Биеийн тамир 164.7   164.7 106.1   106.1 112   112     0 382.8 0 382.8
16 Аудит хөлс 0   0 0   0 139.2   139.2     0 139.2 0 139.2
17 Урсгал засвар 765.4   765.4 184.2   184.2 391   391     0 1340.6 0 1340.6
18 Нэг удаагийн тэтгэмж 0   0 100.1   100.1 117.7   117.7 200   200 417.8 0 417.8
19 Хөдөө ОН ажилсан 13579.2   13579.2 0   0     0     0 13579.2 0 13579.2
20 Цэвэр бохир ус 1000   1000 450   450     0 423.6   423.6 1873.6 0 1873.6
21 Хоол 46994.5   46994.5 25101.5   25101.5     0 4624.8 0 4624.8 76720.8 0 76720.8
22 Эм 134.2   134.2 40   40     0 0 9430.3 9430.3 174.2 9430.3 9604.5
23 Эд хогшил 931.6   931.6 184.2   184.2 391   391 1036   1036 2542.8 0 2542.8
24 Үдийн цай/ ЭМт хөтөл 13371   13371     0     0 4527.3   4527.3 17898.3 0 17898.3
25 Тэтгэвэрт гарахад олгох     0 7237.4   7237.4     0 0   0 7237.4 0 7237.4
  Бараа үйлчилгээ зардал 108252.5 0 108253 45426.4 0 45426.4 11889 0 11889 33781.6 9430.3 43211.9 199350 9430.3 208779.8
  Нийт зардалын дүн 592058.1 -5141.5 586917 151710.1 0 151710.1 56834.5 0 56834.5 223811.7 9430.3 233242 1024414 4288.8 1028703.2
  ТЗШилжүүлгээр 591658.1 -5141.5 586517 151710.1   151710.1 51834.5   51834.5 222811.7 9430.3 232242 1018014 4288.8 1022303.2
        0 0   0     0     0 0 0 0
  Өөрийн орлого 400   400 0   0 5000   5000 1000   1000 6400 0 6400
  Санхүүжилт дүн 592058.1 -5141.5 586917 151710.1 0 151710.1 56834.5 0 56834.5 223811.7 9430.3 233242 1024414 4288.8 1028703.2
  орон тоо 56   56 14   14 6   6 24   24 100   100